1.27.2014

අන්ධයෙක් මමසුවද අහුලන් පාට අමුණා..
ඇගිලි තුඩගින් රැවට ගළපන..
කුසුමදැයි නටුවට දොඩමළුව..... 
අචේලක සඳ උණුහමට පොදිබැද..  

ප්‍රගීයක පැටැළුණු පීන.. 
පවනට මුමුණා ලීන... 
ප්‍රාසයක තනිවූ හීන... 
විඳින් ආලය මලීන....

Read more »

Followers