2.15.2014

සිතුවිලි


ඈත අදුරක පුංචි තරැවක්
සදට බියවී පලා යත්
හෙමින් මුමුණන දොලක බැස අපි
දොඩමලුව ඉදිමුය බිදක්
අසත් ඉගියට පිටු පා උඹ
ඛීල පෙරමග හිනැහියත්

වරත් පල කිම සදේ එළියට
හොරෙන් සිත හැගවෙනු විනා
ඒත් අළුවට ගිනියමින් මා
විඩාපත් ෙදනුවන් පියා
සෞම්‍ය එළියක පහස හොයමුය 
අමාවක රෑ හමු වෙලා

Read more »

1.27.2014

අන්ධයෙක් මමසුවද අහුලන් පාට අමුණා..
ඇගිලි තුඩගින් රැවට ගළපන..
කුසුමදැයි නටුවට දොඩමළුව..... 
අචේලක සඳ උණුහමට පොදිබැද..  

ප්‍රගීයක පැටැළුණු පීන.. 
පවනට මුමුණා ලීන... 
ප්‍රාසයක තනිවූ හීන... 
විඳින් ආලය මලීන....

Read more »

Followers