10.11.2009

මගේ.. මට.. සහ මම...!!

යුනියට ඇවිත් තාම ටික දවසයි.....
දෙක වසරෙ....!!
ඉස්කෝලෙට ගාටන කාලේ ඉඳලම...
විජ්ජුම්බර ගොඩයි...
ගොඩාක් දේවල් වටෙට තිබුණා......
දැන් උත්තම පුරුෂ ඒක වචනය විතරයි.......
(මම..!) විතරමයි...!

0 අදහස්..:

Post a Comment

Followers