11.03.2011

ප්‍රපඤ්චසමනළ තටු අතරින් එබී රසවිදි පුංචි මල් කැකුළු හිරුට ඇදෙන දුටු..
නොමෙරු ළහිරු මම...!!
මගේ කිරණ වත් නොදුටු...................
                       
සුපිපි තනියට එලිය ඉල්ලපු.... 
ඛීල හිරු බව අමා සදකට පුදපු.

6 අදහස්..:

 • Anonymous says:
  November 3, 2011 at 1:19 PM

  Like this.....

 • නරකයා....!! says:
  November 3, 2011 at 1:22 PM

  i appreciate it

 • ලෝකයා... says:
  November 4, 2011 at 12:05 AM

  complicated...................

 • නරකයා....!! says:
  November 4, 2011 at 9:44 AM

  that means its good... right...

 • lahiru says:
  November 11, 2011 at 5:02 PM

  Therune nahaaa

 • Mahesh Wickramasinghe says:
  November 11, 2011 at 10:15 PM

  oita wada liyanna be hamba una welawaka kiyannam......... :D

Post a Comment

Followers